“​ពុករលួយ​” ជា​”​ពាក្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​” នៅ​ប្រេ​ស៊ីល​ – CEN