មើលចុះ នៅលើ​ភ្នំ​ឈើកាច់ មាន​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ជាច្រើន កំពុងតែ​វ៉ៃ​បំបែក​ភ្នំ​ឈើកាច់​ – CEN