ប្រគល់​មកុដ​មាស​និង​វត្ថុ​បុរាណ​មួយ​ចំនួន​ជូន​ក្រសួង​វប្បធម៌​និង​វិចិត្រសិល្បៈ​រក្សាទុក​ – CEN