​អ្នក​ដែល​ប្រើពាក្យ​ថា របប​ក្រុងភ្នំពេញ និង​របប​លោក​ហ៊ុន សែន គឺជា​ការ​លាប​ពណ៌​ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ស្របច្បាប់​ – CEN