ធ្វើ​កំណាយ​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​ស្ថានីយ៍​ភូមិ​មូល​ជើងឯក​ – CEN