រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន ៖ ការលើកកម្ពស់​កម្រិត​ជីវភាព​សហគមន៍​ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​សម្ពាធ​លើ​ធម្មជាតិ​ – CEN