​រាជរដ្ឋាភិបាល នឹង​ចាត់វិធានការ​ប្រឆាំងនឹង​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត ដែលថា អឺរ៉ុប​ដក​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​អ្វីៗ​ទាំងអស់ លើកលែងតែ​អាវុធ​ពី​កម្ពុជា​ – CEN