លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​និស្សិត​អាហារូបករណ៍ ត្រូវ​ចេះ​សាមគ្គី​គ្នា និង​រក្សា​កិត្តិយស​ជាតិ​ – CEN