ឃុំខ្លួន​២​នាក់​ប្ដី​ប្រពន្ធ រឿង​លក់​ដី​ខ្យល់ ហើយ​ប្រមូលប្រាក់​ជិត​១​លាន​ដុល្លារ ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN