អនុវត្ត​គម្រោង​បំពាក់​កុំព្យូទ័រ និង​សម្ភារៈ​បច្ចេកទេស គាំទ្រ​ការបង្រៀន បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មាន នៅ​កម្រិត​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ – CEN