បុរស​វ័យ​ចំណាស់​បំផុត​របស់​ពិភពលោក បាន​ទទួល​មរណៈភាព​នៅ​ជប៉ុន នៅ​អាយុ … – CEN