បុរស​ឥណ្ឌា​ម្នាក់ ត្រូវ​តោ​ខាំ​ហែក​ស្លាប់ ពេល​ឡើង​ជញ្ជាំង​ចូលក្នុង​ទ្រុង​វា​ – CEN