​ទឹក​ក្នុង​ស្ទឹង​មង្គលបុរី ត្រូវ​រីង​ដោយ​កន្លែង​ – CEN