យុត្តិធម៌​នៅតែ​មិនទាន់​មាន​សម្រាប់​ប្រធាន​សហជីព​ ដែល​ត្រូវបាន​ឃាតករ​បាញ់​សម្លាប់ – CEN