សម្ភោ​ធ បណ្ណាល័យ​-​មណ្ឌល​សិក្សា ទី​១៩ ​នៅ​រោងចក្រ​ថប​ស្ពត​ដើម្បី​បង្កើន​ចំណេះដឹង​បន្ថែម​ដល់​និយោជិ​កក្រុមហ៊ុន​ – CEN