អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ណែនាំ​ឲ្យ​ខណ្ឌ សង្កាត់​ត្រូវ បន្តសកម្មភាព​រៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់ ក្នុង​រាជធានី​ – CEN