ពលរដ្ឋ​ជាច្រើន​កំពុង​រង់ចាំ​មើលថា​តើ សេចក្តីជូនដំណឹង​រប​ស់​រដ្ឋបាល​ខេត្តកោះកុង អាច​និ​ង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ទេ​ចំពោះ បុគ្គល ទន្ទ្រាន​យក​ដី​រដ្ឋ – CEN