ធាតុអាកាស​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង​នៅ​តំបន់​ភ្នំ និង​តំបន់​ខ្ពង់រាប សូម​បង្កើន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ – CEN