លោក​គង់​គាំ ចូល​បំភ្លឺ​តុលាការ ក្នុងនាម​សាក្សី​ទី​១០ នៃ​សំណុំរឿង របស់​លោក​កឹម​សុខា​ – CEN