ឪពុក​បង្កើត​រំលោភ​កូនស្រី មិន​ទាន់​គ្រប់​អាយុ​បានសម្រេច​ជាង​១០​លើក​ – CEN