លួចល្បិចចុងភៅ​ចិន ៖ យក​ខ្សាច់​ភក់​…​នៅក្នុង​ងាវ , គ្រំ បាន​យ៉ាង​ងាយ និង​វិធី​ឆា​ងៀវ, ​គ្រំ​ ដ៏​ឆ្ងាញ់​ពិសារ​! – CEN