ស្នើសុំ​ឲ្យ​ប្រទេស​ម្ចាស់ជំនួយ បន្ត​ជួយ​គាំទ្រ​វិស័យ​សកម្មភាព​មីន ដើម្បី​ឲ្យ​កម្ពុជា​គ្មាន​មីន​ឆ្នាំ​២០២៥ – CEN