សម្តេច​នាយក​មន្ត្រី បានបញ្ជាក់​ថា ការិយាល័យ​នៅតាម​ស្រុក នឹង​ត្រូវ​លុបចោល និង​យក​ទៅ​ដាក់​មួយ​កញ្ចប់​កុំឲ្យ​សាំញ៉ាំ​ – CEN