ចង់​ស្អាត​ជា​សិទ្ធិ​មួយ​មិន​ខុសឆ្គង​ទេ ទាស់​ត្រង់​ពេល​កែ​សម្ផស្ស​បរាជ័យ នាង​ស្វែងរក​ការស្លាប់ តើ​អ្នកណា​ទទួលខុសត្រូវ​? (វីដេអូ) – CEN