ចាប់​យក​ឱកាស បង្កើត​ផលិតផល​ភ្លាមៗ​នេះ​ជា​ឥរិយាបថ​ការងារ​របស់​ជប៉ុន​! – CEN