កម្ពុជា ជា​ប្រទេស​តូច ប្រជាជន​តិច ប៉ុន្តែ​មាន​កងទ័ព​ដ៏​ស្មោះត្រង់ មាន​ស្មារតី​ឆន្ទៈ​ស្នេហា​ជាតិ​ – CEN