ស្នើ​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​ដែលជា​អ្នកប្រើប្រាស់​ផ្លូវ ក៏ដូចជា​អ្នក​ដែល​ដឹកទំនិញ​ឆ្លងកាត់​សូមកុំ​ដឹក​លើស​ទំងន់​ – CEN