​ចប់​និយាយ​មិន​ចេញ​! ឃើញ​ទំនង​ដែរ ក៏​ហៅ​ជិះ​ពី​ភ្នំពេញ​ដល់​កោះកុង ហើយ​ជិះ​ម៉ៅ​ដាច់​សុទ្ធតែ​កៅ​មុខ​ទៀត ម៉ែ ពេល​ដល់​គោលដៅ​ស្រាប់តែ​… – CEN