ជំ​រុញអោយ​មន្ត្រី​នៃ​មន្ទីរអប់រំ​ប្រមូល​ផ្តុំគ្នា​រិះរក​នៅ​គំនិត​ថ្មីៗ​មកជួយ​ធ្វើ​ការងារ​អប់រំ​នៅក្នុង​ខេត្តតាកែវ ឲ្យ​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ថែមទៀត​ – CEN