រយៈពេល​២៦​ថ្ងៃ អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ទទួល​ឯកសារ​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​និង​បំណុល ចំនួន​១៧.៧២១​ច្បាប់​ – CEN