នឹង​ពិគ្រោះ​យោបល់ ជាមួយ​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​បរទេស ដើម្បី​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដោយស្មោះ​ត្រង់​ – CEN