រូបភាព​ទាំងនេះ អ្នកជំនាញ​អះអាងថា​គ្មាន Photoshop ទេ ប៉ុន្តែ​សួរថា ធ្វើ​បែបណា​ទើប​ថត​បាន​រូប​…​ឥតខ្ចោះ​បែបនេះ​! – CEN