ជំរុញ​ទីផ្សារ​ក្រពើ​កម្ពុជា ដែលមាន​សក្តារ​នុព​ល​ខាង​សេដ្ឋកិច្ចឱ្យបាន​ទូលំទូលាយ ដើ​ម្ប​នាំ​ចេញទៅ​ទីផ្សារ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN