រយ​លាន​អ​ម្រែ​ក ដើម្បី​ចិញ្ចឹម​ក្មេង ៨៧​នាក់ ឲ្យ​ធំធាត់​បាន​រៀន​បាន​សូត្រ​ទោះបី​ក្នុងនោះ​គ្មាន​កូនបង្កើត​របស់គាត់​សូម្បីតែ​…​ម្នាក់​! – CEN