រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ទទួលស្គាល់សមត្ថភាព​ពេទ្យ​ស្រុក​ខ្មែរមួយចំនួន​នៅ​ទាប​ – CEN