គួ​ ធាន​ឡឹក ៖ ទង្វើ​មនុស្សធម៌ តែ​ប្រឹង​លាក់លៀម​របស់​លោក​សក្តិ​សម​នឹង​ពលរដ្ឋ​ចិន​លើក​ក​ម្កើ​ង​លោក​ជា “​និមិត្តរូប​បរិសុទ្ធ​” ហើយ​សម្រាប់​ក្រុម​នុស្ស​ក្រីក្រ និង​បំណែក​ជីវិត​ដែល​អភ័ព្វ​! – CEN