ដំណាក់កាល​ថ្មី គ្រា​ដែល Google ជំនួស​តួនាទី​ជា​ម៉ែ ឪ​ គ្រូបាធ្យាយ​ លទ្ធផល​ស្ងោ​មាន់​សែន​របស់​នារី​ម្នាក់​ជា​…​អំណះអំណាង​ – CEN