មកពី​ស្រែ​ចាប់បាន​ខ្យង​១​ធុង ក៏​ប្រញាប់​ទៅ​ផ្សា​រទិញ​គ្រឿង និង​ស្រា​មក​ក្លែម ស្មាន​ពុំ​ដល់​… – CEN