១២​ខែ​ឆ្នាំ​២០១៨ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ ប្រមូល​ពន្ធ​បាន​ជាង ២.០០០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN