ទាល់​តម្រិះ​ព្រោះ​បងប្អូន​នៅ​ស្រែ​យក​មាន់​មក​ឲ្យ​ទុក​សែន ចូលឆ្នាំ អ្នក​ទីក្រុង​មាន​តែ​ធ្វើ​បែប​នេះ​ទម្រាំ​ដល់​ថ្ងៃ​… សែន​! – CEN