អង់គ្លេស​ ៖ ព្រោះតែ​ឆ្ងាញ់​នឹង​ភាពយន្ត​សិច អ្នកបើកបរ​រថយន្ត​ម្នាក់​ ត្រូវ​ប្រឈមមុខ​ជាមួយ​…​គុក​ – CEN