វៀតណាម សន្យា​ជួយប្រមូល​ទិញស្រូវ​-​អង្ករ​ពី​កម្ពុជា ឱ្យបាន​សមស្រប ទៅនឹង​តម្លៃ​លើ​ទីផ្សារ​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​ – CEN