៤​ថ្ងៃ​ទៀត​ដល់​ថ្ងៃ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី ចិន វៀតណាម​ – CEN