មនុស្ស​ស៊យ​បំផុត​ក្នុង​រឿង​ហូបចុក​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ចាស់ ព្រោះ​រើស​ប៉ះ​របស់​…​បែបនេះ​! – CEN