កំណត់​យក​ឆ្នាំ​២០១៩ ជា​ឆ្នាំ​នៃ​ការពង្រឹង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អនុវត្ត​ច្បាប់ រវាង​កម្ពុជា និង​ចិន​ – CEN