សូម្បី​តែ​សត្វ​ក៏​ចេះ​ដឹងគុណ ម្លេះ​សម​មនុស្ស​ខ្លះ​… – CEN