អគ្គមេបញ្ជាការ ៖ អង្គភាព​មួយ​មិន​ត្រូវឲ្យមាន ឪ កូន សាច់ញាតិ ធ្វើការ​ជាមួយគ្នា​ – CEN