ផ្នូរ “​ជិតខាង​” របស់​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក -​រឿង​មួយ​ដែល​ពញាក់​ស្មារតី​…​មនុស្សលោក​! – CEN