យាន​ដឹកជញ្ជូន​ធំជាងគេ​ពិភពលោក​ពិត​ជា​ធំ​…​ស្មាន​ពុំ​ដល់​មែន​! – CEN