រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម​ថា ការធ្លាក់​ចុះ​តម្លៃ​ស្រូវ នាពេលនេះ មិនទាន់​ដល់​កម្រិត​មួយ​ថា ខាតបង់​កម្រៃ​នៅឡើយ​ – CEN